Beleef Spanje met de beste tips, nieuws, info, geschiedenis, kunst, cultuur, bezienswaardigheden, weer & klimaat, eten & drinken, etc.!


De meest voorkomende Spaanse afkortingen

Je ziet ze overal deze Spaanse afkortingen en het worden er steeds meer, soms weten de Spanjaarden zelf niet wat een bepaalde afkortingen betekent. In weinige gevallen worden de letters van een Spaanse afkorting dubbel geschreven zoals bijvoorbeeld FFCC (FerroCarriles), EEUU (Estados Unidos), SSMM (Sus Majestades), RRPP (Relaciones Públicas), CCOO (Comisiones Obreras). Dat komt omdat de woorden plural, meervoud,  zijn en soms is het wel logisch dan FFCC enkel zou FC zijn wat ook Futbol Club kan betekenen, denk hierbij aan FC Barcelona, en EEUU wat EU zou zijn (European Union).

De meest voorkomende Spaanse afkortingen - Beleef Spanje

Deze afkortingen en acroniemen wordt een gedeelte officieel erkend door de Real Academia Española. Maar een groot gedeelte van deze afkortingen vallen onder digitale slang en deze worden niet officieel aan erkend.

Nu zijn natuurlijk afkortingen lekker makkelijk en daarbij vlug om te gebruiken, als je op een smartphone vlug iets wilt intypen maar je ziet deze afkortingen ook in het normale leven zelfs op straat. Hier nu een overzicht van de meest voorkomende afkortingen in het Spaans en de betekenis erbij.

Booking.com

Een paar Spaanse afkortingen

adj. adjunto(s) bijlage(n)
Apdo. Apartado postbus
art. artículo artikel
Av. Avenida laan
Bco. Banco Bank
C/ Calle Straat
C.C. Código Civil Burgelijk Wetboek
c/c. cuenta corriente rekening-courant
C.P. Código Penal Wetboek van Strafrecht
Cra. Carretera Weg
cta. cuenta rekening
c/u cada uno per stuk
D. Don Mijnheer
Dña. of D
Doña Mevrouw
Depto. Departamento Afdeling
doc. docenta dozijn
DGT Dirección General de Tráfico Directoraat-generaal Verkeer
dupl. duplicado duplicaat
ed. edición editie/uitgave
EE.UU Estado Unidos Verenigde Staten
ej. ejemplar exemplaar
etc. et cetera enzovoorts
FFCC Ferrocarilles Spoorwegen
fra. factura factuur
gr gramo gram
Hnos Hermanos Gebroeders
hs. horas uren
IGN Instituto Geográfico Nacional Nationaal Geografisch Instituut
INE Instituto Nacional de Estadística Nationaal Instituut voor de Statistiek
I.V.A. Impuesto sobre el Valor Añadido BTW
id. idem idem
kg kilogramo kilogram
km kilómetro kilometer
Ltda (Compañia) Limitada BV
m metro meter
N/ Nuestro/a Onze
No. Núemero Nummer
pag. página bladzijde
par. párrafo paragraaf
P.D. of P.S. postdata PS
ptas pesetas pesetas
pzas. piezas stuks
rte. remitiente afzender
S.A. Sociedad Anónima NV
S.L. Sociedad Limitada BV
Sr. Señor de heer
Sra. Señora mevrouw
Sres. Señores de heren (firma)
Srs. Señores de heer en mevrouw
Srta. Señorita mejuffrouw

Als je de taal al redelijk machtig bent en je gaat sms’en, of twitteren in het Spaans, moet je er wel rekening mee houden dat juist hier vele afkortingen worden gebruikt die niet officieel zijn toegelaten.

Hier een paar van de meest voorkomende afkortingen:

x por voor
q que wat/dat
xa para voor
xo pero maar
pq porque omdat
xej por ejemplo bijvoorbeeld
dnd donde waar
tmb también ook
tp tampoco ook niet
+ más meer
menos minder
a2 adiós doei
salu2 saludos groeten
ad+ además bovendien
xlo- por lo menos tenminste
tqm te quiero mucho ik houd veel van je
ntp no te preocupes maak je geen zorgen
ns vms dsps nos vemos despues tot straks
ns vms mñn nos vemos mañana tot morgen

Wat gaan we ondernemen in Spanje?

Dit Is misschien ook interessant: